SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อรณิชา    
นามสกุล
ราชเพ็ชร
เพศ
หญิง
สังกัด
ยะลา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ปันจักสีลัต
  F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 
     
Sponcer