SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ณัฏฐณิชา    
นามสกุล
บัตรจัตุรัส
เพศ
หญิง
สังกัด
ยะลา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูโด
  รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 
     
Sponcer