SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นูรุลพาตีฮะห์    
นามสกุล
วาเด็ง
เพศ
หญิง
สังกัด
นราธิวาส
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ปันจักสีลัต
  F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 
     
Sponcer