SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อภิชญา    
นามสกุล
จรุงกลิ่น
เพศ
หญิง
สังกัด
ภูเก็ต
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทควันโด
  รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 
     
Sponcer