SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อิมทิรา    
นามสกุล
ประทีป ณ ถลาง
เพศ
หญิง
สังกัด
ภูเก็ต
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 บริดจ์
  คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 บริดจ์
  ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 
     
Sponcer