SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อัครเดช    
นามสกุล
เจริญขำ
เพศ
ชาย
สังกัด
พังงา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 250 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 
     
Sponcer